339,49 zł/m2 cena: 3 180 000 zł

Udostępnij ofertę

Opis nieruchomości

 

PISEMNY OFERTOWY PRZETARG
NA SPRZEDAŻ TERENÓW ZABUDOWANYCH
przy ul. Okrężnej w Gliwicach

Nieruchomość nr 1 - o pow. 53425 m2,
Nieruchomość nr 2 - o pow. 9367 m2.


4INVEST Rafał Jóskowski z siedzibą w Katowicach (40-951) przy ulicy Mickiewicza 15, tel. 32 729 96 95, okrezna@4invest.pl, występujący również pod marką 4INVEST COMMERCIAL REAL ESTATE, działający w imieniu i na rzecz spółek:

1. „Uniserv-Piecbud” S.A. z siedzibą w Katowicach (40-337) przy ul. Woźniaka 7A, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513872, zwany dalej „Uniserv-Piecbud”;
2. „CHK” S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Góry Chełmskiej 2B, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067711, zwany dalej „CHK”;
3. Biuro Studiów i Projektów Chłodni Energetycznych "PROJCHŁOD" sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Góry Chełmskiej 2B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038163, zwaną dalej „PROJCHŁOD"; przyczym CHK, PROJCHŁOD oraz Uniserv-Piecbud dalej łącznie jako „Właściciel”;


ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż praw do Nieruchomości zabudowanych, położonych przy ul. Okrężnej w Gliwicach, w szczególności:


Nieruchomość nr 1 

 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do 2089-12-05) stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 240 o łącznym obszarze 1,9481 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1G/00075940/4, zwanych dalej „Nieruchomością Uniserv-Piecbud”;
 • prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze 464, o łącznym obszarze 0,1502 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1G/00089629/9, zwanych dalej łącznie „Nieruchomością Uniserv-Piecbud”;
 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do 2089-12-05) stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 225 o łącznym obszarze 3,2442 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1G/00018730/2, zwanej dalej „Nieruchomością CHK”;
 • przy czym Nieruchomość Uniserv-Piecbud oraz Nieruchomość CHK zwane są dalej łącznie „Nieruchomością nr 1";
 • Poszczególne działki wchodzące w skład Nieruchomości nr 1 oznaczone są w ewidencji gruntów: działka nr 240, 225, 464 o pow. łącznej 53425 m2, użytek Ba - tereny przemysłowe położone są przy ul. Okrężnej w Gliwicach;
 • budynki i budowle wchodzące w skład Nieruchomości nr 1:
  a/ hala przemysłowa o powierzchni użytkowej 1.118,6 m2, wyposażona w 3 suwnice, instalacje elektryczna siły i oświetleniowa, wodno-kanalizacyjna z sieci miejskiej, CO, nagrzewnice AGWW, teletechniczna, odgromowa;
  b/ budynek biurowy o powierzchni użytkowej 259,81 m2, posiada instalacje elektryczną siły i oświetleniową, wodno-kanalizacyjną z sieci miejskiej, CO wodne z własnej kotłowni, teletechniczną, internetową, odgromową;
  c/ budynek hali remontowej o powierzchni użytkowej 810,43 m2 wyposażony w 1 suwnicę oraz instalacje elektrycznąsiły  i oświetleniową, wodno-kanalizacyjną, CO z własnej kotłowni, nagrzewnice AGSW, odgromową;
  d/ budynek socjalno-magazynowy o powierzchni użytkowej 335,47 m2, posiada instalacje elektryczną siły i oświetleniowa, wodno-kanalizacyjną, CO z własnej kotłowni;  e/ budynek portierni o powierzchni użytkowej 8,79 m2 z rogatką i bramą wjazdową;
  f/ budynek stacji transformatorowej o pow. użytkowej 48m2;
  g/ pawilon biurowy typu "Rybnik" jednokondygnacyjny o pow. użytkowej 209,02 m2;
  h/ budynek szeregowy magazynowo-warsztatowo-biurowy o pow. użytkowej 1756,78 m2;
  i/ budynek hali magazynowej o pow. użytkowej 1443,47 m2;
  j/ wiaty stalowe szt 4 o łącznej pow. użytkowej 559,92 m2;
  k/ drogi i place składowe utwardzone betonem, żużlem, płytami drogowymi, trylinką betonową oraz asfaltobetonem;
  l/ rampa samochodowa z kanałem obsługowym;
  ł/ budynek po dawnej stacji paliw, jednokondygnacyjny, murowany o pow. użytkowej 24,43 m2;
 • ograniczenia: hipoteka, zawarte umowy najmu, przez działkę nr 225 przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia EN 110 kV wraz ze strefą bezpieczeństwa, dodatkowo część działki znajduje się w obrębie terenu górniczego KWK Makoszowy.

Nieruchomość nr 2

 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do 2089-12-05)stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 206 o łącznym obszarze 0,9367 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00124859/8, dalej „Nieruchomość PROJCHŁOD”, zwana dalej „Nieruchomością nr 2”;
 • działka wchodząca w skład Nieruchomości nr 2 oznaczona jest w ewidencji gruntów nr 206 o pow. 9367 m2, użytek Bi - inne tereny zabudowane. Działka położona przy ul. Okrężnej w Gliwicach;
 • teren Nieruchomości nr 2 zabudowany jest budynkiem warsztatowo-socjalnym o łącznej powierzchni użytkowej 318,87 m2;
 • dobudowano również wiatę stalową obudowaną blachą spełniająca funkcje serwisowe samochodów ciężarowych;
 • na terenie zlokalizowano namiotową myjnię samochodową oraz baraki typu Melamina
 • uzbrojenie w media: woda, energia elektryczna wysokiego i niskiego napięcia, gazociąg, tel., kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz;
 • drogi i place manewrowe oraz parkingowe utwardzone są żużlem i częściowo płytą żelbetową, teren ogrodzony i oświetlony;
 • ograniczenia: hipoteka, zawarte umowy najmu, dodatkowo część działki znajduje się w obrębie oddziaływań eksploatacją górniczą o umiarkowanym charakterze.


Nieruchomość nr 1 i Nieruchomość nr 2 położone są w Gliwicach przy ul. Okrężnej na obszarze objętym aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę Miasta Gliwice zatwierdzonego uchwałą z dnia 26/10/2006r nr XLVII/1217/2006 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską.

Nieruchomość nr 1 oznaczona jest w MPZP symbolem 6PU, a Nieruchomość nr 2 oznaczona jest w MPZP symbolem 4PU.

Oznaczenia w MPZP dla symboli 1PU do 8PU:

 • Przeznaczenie podstawowe - działalność przemysłowo usługowa, w tym logistyka oraz składowanie i magazynowanie;
 • Przeznaczenie uzupełniające - obiekty biurowe i administracyjne, zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze), uzbrojenie terenu w tym sieci przesyłowe oraz sieci i urządzenia wszystkich branż związane z funkcjonowaniem     poszczególnych obiektów, wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi, zieleń urządzona. Ponadto MPZP wskazuje, iż maksymalna wysokość budynków do 28m liczona od poziomu gruntu do najwyższego punktu     dachu. Przeznaczenie min. 10% ogólnej pow. działki wydzielonej dla poszczególnych inwestycji pod zieleń urządzoną. Zakaz realizacji zabudowy o intensywności powyżej 3,0. Zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi powyżej 70% ogólnej pow. terenu.

Nieruchomość nr 1 i Nieruchomość nr 2 położone są w Gliwicach przy ul. Okrężnej, w sąsiedztwie nieruchomości o charakterze przemysłowo-składowym, usługowym i handlowym (Centrum Handlowe Europa Centralna), w dzielnicy Nowe Gliwice, w sąsiedztwie największego węzła drogowego w Europie - węzeł autostradowy Gliwice-Sośnica (autostrada A1, autostrada A4, DK 44 i DTŚ), w odległości 5km od ścisłego centrum miasta, w bliskiej odległości od Aeroklubu Gliwickiego. Nieruchomość nr 1 oraz Nieruchomość nr 2  posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Ponadto w granicy części terenu przebiegać będzie nowa obwodnica Gliwic, ma docelowo połączyć węzeł autostradowy przy ul. Pszczyńskiej z ul. Rybnicką.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • rejestracja na stronie internetowej www.4invest.pl/OKREZNA,
 • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
 • podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,
 • podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności,
 • wpłata Wadium na rachunek Właściciela, w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. 06 1750 1035 0000 0000 1317 4547, najpóźniej w dniu poprzedzającym składanie ofert, tj. 20.12.2017 r., dla Nieruchomości nr 1 Wadium w wys. 50000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), zaś dla Nieruchomości nr 2 wynosi 15000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy).

Cena wywoławcza

 • dla Nieruchomości nr 1 wynosi 12.800.000 zł (słownie złotych: dwanaście milionów osiemset tysięcy), z zastrzeżeniem postanowień pkt. 43.1.10 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT),
 • dla Nieruchomości nr 2 wynosi 3.180.000 zł (słownie złotych: trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy), z zastrzeżeniem postanowień pkt. 43.1.10 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Oferty należy składać wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem

 • dla Nieruchomości nr 1 „PRZETARG OKRĘŻNA NIERUCHOMOŚĆ nr 1",
 • dla Nieruchomości nr 2 „PRZETARG OKRĘŻNA NIERUCHOMOŚĆ nr 2",
 • w terminie do dnia 21.12.2017 r. za  pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze Organizatora przetargu, tj. 4invest Commercial Real Estate, przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach.

http://4invest.pl/rejestracja.html
 

Rozpatrzenie ofert nastąpi 9 stycznia 2018r. w siedzibie Uniserv-Piecbud S.A. w Katowicach (40-337) przy ul. Woźniaka 7A. Postępowanie poprowadzi komisja powołana przez Właściciela Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 – spółki CHK, PROJCHŁOD oraz Uniserv-Piecbud. Komisja przetargowa dokonuje oceny ofert i wyboru jednej z nich oraz rozstrzyga zastrzeżenia i uwagi Oferentów.

Właściciel zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 

Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny.

Informację o stanie prawnym i technicznym nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na www.4invest.pl/OKREZNA oraz pod nr 32 729 96 95, 513121464.

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły

Symbol oferty GS-3859
Powierzchnia 9 367,00 m²
Przeznaczenie działki inwestycyjna
Stan prawny użytkowanie wieczyste
Zagosp. działki zagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki trapez
Dojazd asfalt
Otoczenie działki zabudowane
Położenie teren przemysłowy
Prąd na działce

Dane:

PLN
%

Wynik:

PLN
pierwsza rata
ostatnia rata
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
PLN
PLN

PLN

Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem